Akredytacja

Jako jednostka świadcząca usługi Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego z roku na rok poszerza swoją ofertę badawczo-analityczną zarówno w obszarze górnictwa, jak i w pozagórniczych dziedzinach swojej działalności takich jak środowisko naturalne i środowisko pracy, dostosowując się do potrzeb klientów i warunków rynku. Zaufanie klientów jest podstawowym wyznacznikiem podejmowanych działań zmierzających do zagwarantowania najwyższej jakości prowadzonych badań i potwierdzenia ich wiarygodności poprzez akredytowany i certyfikowany system zarządzania.

Od 2009 roku wprowadzany jest w firmie zintegrowany system zarządzania. Zakres certyfikacji obejmuje „Usługi badań maszyn i urządzeń w zakresie mechanicznym i technicznym, w tym rzeczoznawcze, badania instalacji elektroenergetycznych, badania materiałowe, środowiskowe i usługi szkoleniowe”.
Pierwszym etapem jego wprowadzania było wdrożenie oraz uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Wydany przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT certyfikat, który świadczy o spełnieniu wymogów dotyczących jakości świadczonych usług, usprawnienia realizacji procesów biznesowych i zarządzania firmą, a także o spełnieniu wymogu specyfikacji przetargowych.
Dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do informacji i dokumentów w wersji elektronicznej, ich archiwizacji i odpowiedniego zabezpieczenia systemów informatycznych przetwarzających dane, w 2010 roku wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymogami normy PN ISO/IEC 27001:2007. System ten służy utrzymaniu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Wprowadzając szereg zabezpieczeń chroniących aktywa firmy, zapewnia ciągłość jej działania.

W listopadzie 2011 roku w wyniku audytu w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone zostało spełnienie przez CBiDGP wymogów normy PN-N 18001:2004. Certyfikat wydany przez UDT-CERT świadczy o wdrożeniu w firmie systemu zarządzania mającego wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno pracowników, jak i osób trzecich przebywających w jej siedzibie. To jednocześnie oznacza synchronizację standardów firmy ze standardami wielu klientów Centrum Badań w zakresie bhp, co z pewnością usprawnia z nimi współpracę.

W wyniku przeprowadzonego w listopadzie 2014 roku przez jednostkę certyfikacyjną UDT-CERT audytu certyfikacyjnego CBiDGP otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem. Wdrożony System Zarządzania Środowiskiem integruje się z funkcjonującym od 2009 roku certyfikowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania i jest potwierdzeniem prośrodowiskowej polityki firmy.