• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Historia

Historia Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sięga początków lat 60. XX wieku. Przedsiębiorstwo w obecnym kształcie powstało w efekcie integracji dwóch niezależnie działających ośrodków: Ośrodka Laboratoryjno-Badawczego w Mysłowicach-Brzezince oraz Centralnego Laboratorium Badawczego w Lędzinach.

1. Ośrodek Laboratoryjno-Badawczy
Decyzją dyrektora śląskiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego 1 kwietnia 1962 roku powołany został do życia specjalistyczny Inspektorat do spraw Lin i Zawiesi górniczych urządzeń wyciągowych z siedzibą w Katowicach.
W 1970 roku, jednostkę połączono z powstałym w 1964 roku w strukturach Okręgowego Dozoru Technicznego, Zespołem ds. Badań, Pomiarów i Ekspertyz tworząc Ośrodek Laboratoryjno-Badawczy z siedzibą w Mysłowicach-Brzezince.

2. Centralne Laboratorium Badawcze
Na mocy Zarządzenia nr 4/63 dyrektora Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego z 22 marca 1963 roku powołane zostało przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wesoła” Centralne Laboratorium Badawcze. Nowa jednostka badawcza, powstała na bazie Centralnego Laboratorium Chemicznego Kopalni, utworzona została jako zaplecze badawcze naukowo-techniczne Zjednoczenia.
W 1974 roku na bazie pionu badań elektroenergetycznych CLB powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki jako specjalistyczna jednostka realizująca usługi techniczne w elektroenergetyce i automatyce na rzecz przemysłu wydobywczego.
W związku z reorganizacją, jaka nastąpiła w drugiej połowie lat 70. w resorcie górnictwa, Centralne Laboratorium Badawcze w 1976 roku wyłączone zostało ze struktur KWK „Wesoła”, a zaczęło funkcjonować jako „komórka organizacyjna” Kopalni „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach.

3. Integracja obu nurtów
W 1983 roku nastąpił transfer Ośrodka Laboratoryjno-Badawczego z sektora energetyki do sektora górnictwa. Decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki jednostka wyłączona została ze struktur Urzędu Dozoru Technicznego, a 1 lipca 1983 połączona - jako Ośrodek Badań i Odbiorów Technicznych Urządzeń Górniczych z Centralnym Laboratorium Badawczym przy KWK „Ziemowit”.
Decyzją Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach w lutym 1985 roku Centralne Laboratorium zaliczone zostało do grupy zakładów górniczych.
1 stycznia 1992 roku w wyniku podziału KWK „Ziemowit” Centralne Laboratorium Badawcze przekształcone zostało w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego z siedzibą w Lędzinach.
Poza Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych oraz Ośrodkiem Pomiarów i Automatyki, strukturę firmy, do dziś obowiązującą stworzyły: Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych oraz Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr.
W 2000 roku CBiDGP w efekcie przekształceń własnościowych zaczęło funkcjonować jako Spółka Skarbu Państwa, która w 2009 roku została wpisana na listę przedsiębiorstw o szczególny znaczeniu dla gospodarki państwa.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459