• Banner1
 • Banner_cbidgp_2
 • Banner_cbidp_3

Deklaracja Prezesa Zarządu

Deklaracja Prezesa Zarządu

 1. Działalność Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w zakresie usług świadczonych przez Dział Certyfikacji Wyrobów związana jest z oceną zgodności wyrobów z wymaganiami norm krajowych, międzynarodowych, specyfikacji technicznych, przepisów prawnych.
   
 2. Zapewniam klientów, że procesy certyfikacyjne prowadzone są rzetelnie, z zachowaniem zasad dobrej profesjonalnej praktyki, znajomością techniczną zagadnień, przy spełnieniu wymagań ustawowych, przepisów prawa oraz przy zachowaniu poufności i bezstronności.
   
 3. Celem nadrzędnym działalności Działu Certyfikacji Wyrobów jest stałe dążenie do zaspokojenia potrzeb Klientów poprzez:

  - utrzymywanie i doskonalenie wysokiej jakości świadczonych usług,
  - zapewnienie poufności, bezstronności i niezależności od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych,
  - szkolenie personelu,
  - korzystanie ze współpracy i wymiany doświadczeń z jednostkami naukowymi.
   
 4. W tworzenie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania oraz jego skuteczność w osiąganiu stałego spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 jestem osobiście zaangażowany.
   
 5. Zapewniam, że polityki i cele zostały przyjęte i są wdrożone na wszystkich poziomach Działu Certyfikacji Wyrobów.
   
 6. Personel Działu Certyfikacji Wyrobów zaangażowany w działalność certyfikacyjną posiada dostęp do dokumentacji systemu zarządzania i powiązanych z nią informacji.
   
 7. Cały personel został przeszkolony w zakresie obowiązujących zasad i dokumentów systemu zarządzania.
   
 8. Zapewniam, że Dział Certyfikacji Wyrobów posiada stabilność finansową oraz zasoby niezbędne do funkcjonowania.
   
 9. Za realizację działań w Dziale Certyfikacji Wyrobów odpowiedzialny jest kierownik Ireneusz Adamus, a za nadzór nad systemem zarządzania kierownik ds. jakości Mirosława Trójca.
   
 10. Upoważniam kierownika Działu Certyfikacji Wyrobów do określenia obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu wynikających z norm i służących do realizacji przyjętych celów.
   
 11. Deklaracja obowiązuje od dnia 31.03.2021 r.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
inż. Michał Potoczny

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459