• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Badania mikrobiologiczne powietrza

Obecność  w powietrzu bakterii, grzybów oraz metabolitów tych mikroorganizmów może być niebezpieczna dla zdrowia  człowieka. Mogą one wywołać liczne choroby zakaźne, alergie, zatrucia a nawet choroby nowotworowe. Ekspozycja na te czynniki występuje najczęściej w służbie zdrowia, laboratoriach badawczych, rolnictwie, leśnictwie, przemyśle biotechnologicznym i spożywczym oraz gospodarce ściekami i odpadami
Warunkiem zapewnienia prawidłowego stanu środowiska pracy i pełnego komfortu zdrowotnego jest właściwa kontrola narażenia ludzi na  zanieczyszczenie środowiska biologicznymi czynnikami szkodliwymi. Wykaz czynników biologicznych został podany w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, stanowi implementację zapisów Dyrektywy 2000/54/EC do prawa krajowego.

Mówiąc o badaniach mikrobiologicznych powietrza nie można zapominać o powietrzu w środowisku naturalnym. Badania  takie prowadzone zgodnie z normą PN-89/Z-04111.02 i PN-89/Z-04111.03 pozwalają na dokonanie oceny oddziaływania m.in. obiektów komunalnych (np. oczyszczalni ścieków, składowisk) na otoczenie. Ocena sanitarna powietrza prowadzona jest w oparciu o obecność tzw. wskaźników bakteriologicznego zanieczyszczenia powietrza czyli gatunki lub rodzaje wytypowane jako przedstawiciele mikroflory pochodzącej z określonych źródeł zanieczyszczeń – gleby, wód powierzchniowych, ludzi i zwierząt.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające na rzetelne wykonanie badań, również analizę uzyskanych wyników. Służymy doradztwem w zakresie przeprowadzania oceny narażenia pracowników na czynniki biologiczne.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459