• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Badania odpadów

Wykonujemy akredytowane pobory, kompleksowe badania oraz karty charakterystyki odpadów w celu ustalenia zgodności z obowiązującymi kryteriami oraz sporządzamy opinie ekologiczne o właściwościach odpadów wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. poz. 38), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015.796).) oraz badania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1052) w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (uchylone).

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • testy zgodności odpadów: oznaczenie metali, chlorki, fluorki,  siarczany, rozpuszczony węgiel organiczny, stałe związki rozpuszczone,  ogólny węgiel organiczny, zdolność do neutralizacji kwasów, BTEX, PCB, olej mineralny, WWA,
  • analizy AT4, OWO, straty prażenia,
  • przygotowanie karty charakterystyki odpadu.
  • sporządzanie opinii ekologicznych o właściwościach odpadów wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459