• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Badania ścieków komunalnych i przemysłowych

Zgodnie z polskim prawem, każdy podmiot odprowadzający ścieki do wody, ziemi czy instalacji kanalizacyjnych jest zobowiązany do ich monitorowania.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie problematyki gospodarki ściekowej:  badanie jakości ścieków, przy użyciu szerokiego zakresu referencyjnych, akredytowanych metod badawczych, określonych w obowiązujących aktach prawnych takich jak:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 2014, poz.1800).
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz.964)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.)

Zespół wykwalifikowanych pracowników prowadzi na terenie całego kraju akredytowany pobór chwilowy i średniodobowy ścieków (ręczny oraz przy użyciu autosamplera).

Badania ścieków obejmują m.in.:

  • analizy metali,
  • analizy mikrobiologiczne,
  • substancji ropopochodnych, pestycydów, detergentów, związków chlorowcopochodnych, WWA, węglowodorów aromatycznych, BZT5, ChZT, substancji biogennych.

Zapewniamy prawidłowy transport próbek w monitorowanych warunkach.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459