• Obsizn 1
 • obsizn_banner2

Badania wody basenowej

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych jako akredytowane laboratorium badawcze prowadzi kompleksowe badania wody basenowej zgodnie z zakresem określonym w znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach".

OBŚiZN oferuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne w zakresie:

 • escherichia coli
 • pseudomonas aeruginosa
 • ogólna liczba mikroorganizmów
 • Legionella sp.
 • gronkowce koagulazo-dodatnie
 • mętność
 • chloroform
 • suma THM
 • azotany
 • utlenialność
 • pH
 • temperatura
 • potencjał redox
 • chlor wolny
 • chlor związany
 • glin
 • żelazo
 • ozon

OBŚiZN gwarantuje:

 • Akredytowane badania w pełnym zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiada woda na pływalniach, zgodnie z posiadaną akredytacją nr AB 418
   
 • Badania wykonywane metodami referencyjnymi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
   
 • Akredytowany pobór wody, wykonywany przez wykwalifikowanych próbkobiorców
   
 • Sprawozdania z badań dostarczane w formie elektronicznej, opatrzone autoryzowanym podpisem elektronicznym, gwarantując terminowe przedłożenia wyników badań właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu (3 dni robocze - zgodnie z §3 pkt. 3 rozporządzenia)
   
 • Darmowy dostęp do Internetowego Portalu Klienckiego zapewniającego wgląd do bieżących i archiwalnych wyników badań
   
 • Pomoc przy tworzeniu harmonogramów badań

 

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459