• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Badania wody pitnej/przeznaczonej do spożycia

Analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody

Badanie i analiza fizykochemiczna oraz badania i analiza mikrobiologiczne wody pitnej

Analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia

Woda jako podstawowy składnik naszego codziennego życia musi spełniać najwyższe standardy jakości określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U . 2017 , poz. 2294).
Laboratorium wykonuje, metodami referencyjnymi, pełen zakres usług takich jak: analiza mikrobiologiczna wody, analiza fizykochemiczna wody i badanie organoleptyczne pozwalające określić, czy woda spełnia określone standardy.
Akredytacja PCA nr AB 418 oraz wdrożony system jakości zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność naszych badań.
Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody obejmują zarówno wodę z wodociągów, wodę ze studni, jak wodę ciepłą, naturalne wody mineralne, źródlane i stołowe, wody wprowadzane do jednostkowych opakowań, wody w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego.

Badania wody obejmują m.in.:

  • analizy mikrobiologiczne: Legionella, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów, Enterokoki (paciorkowce kałowe), Clostridium perfringens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
  • badania zawartości metali,
  • analizy chemiczne: pestycydy chlorowcoorganiczne, węglowodorów aromatycznych, WWA, związki chlorowcopochodne, akryloamid, cyjanki, THM, epichlorohydryna,
  • analizy fizykochemiczne i organoleptyczne: amonowy jon, barwa, chlorki, mętność, ogólny węgiel organiczny, odczyn pH, przewodność, siarczany, smak, ChZT Mn, zapach.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459