• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Badania wody powierzchniowej i podziemnej

Laboratorium badania wody powierzchniowej i podziemnej

W związku z dynamicznym rozwojem przemysłu istnieje duże ryzyko skażenia naturalnych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych zarówno na terenach przemysłowych, jak i inwestycyjnych.
Proponujemy kompleksowe rozwiązania laboratoryjne pozwalające monitorować stan środowiska wodno-gruntowego zgodnie z obowiązującym prawodawstwem:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 1178)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187)

Badanie wody ze studni

Nasze laboratorium prowadzi badania wody ze studni, zarówno kopanej, jak i głębinowej. W tym zakresie wykonujemy metodami referencyjnymi:

  • badanie mikrobiologiczne: Legionella, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów, Enterokoki (paciorkowce kałowe), Clostridium perfringens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
  • badanie chemiczne: pestycydy chlorowcoorganiczne, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, WWA, substancje ropopochodne, związki chlorowcopochodne, akryloamid, cyjanki,THM, epichlorohydryna
  • badania fizykochemiczne i organoleptyczne: amonowy jon, barwa, chlorki, mętność, ogólny węgiel organiczny, odczyn pH, przewodność, siarczany, smak, BZT5, ChZT, zapach,
  • oznaczenie metali

Ile kosztuje badanie wody ze studni?

Wszystko zależy od kompleksowości analizy, jaką będziemy mieli dla Państwa wykonać. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz zapytania, po którego otrzymaniu z chęcią odpowiemy na to pytanie, bądź doradzimy, jakie badanie wody ze studni należy wykonać.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459