• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Badania z zakresu zagrożeń naturalnych, profilaktyki przeciwpożarowej i wentylacji

Pomiary urządzeń głównego przewietrzania: charakterystyka wentylatora głównego
Pomiary skuteczności działania instalacji wentylacyjnych
Pomiary i badania z zakresu zagrożeń metanowych i profilaktyki pożarowej:

  • Oznaczenie wskaźnika zwięzłości lub urabialności metodą tłuczenia
  • Oznaczenie wskaźników samozapalności węgla wg PN-93/G-045558
  • Oznaczenie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu i próbkach skalnych
  • Oznaczenie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu metodą uproszczoną desorbometryczną (DMC-2)
  • Pobór próbek i oznaczenie składu powietrza kopalnianego
  • Wykonanie dynamicznej prognozy metanowości bezwzględnej wyrobisk ekspolatacyjnych
  • Wykonanie prognozy metanowości wyrobisk korytarzowych
  • Wyznaczenie okresu inkubacji pożaru endogenicznego węgla na podstawie oznaczonych wskażników samozapalności
  • Prognozy metanowości bezwzględnej wyrobisk eksploatacyjnych i korytarzowych w zakładach górniczych węgla kamiennego.

Ponadto posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego i świadczymy usługi wykonywania badań i wydawania opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża pokładów węgla do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego oraz na podstwie badań zaliczamy wyrobiska do poszczególnych stopni niebezpieczeństwa wybuchem w zakładach górniczych węgla kamiennego.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459