• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza

Każde przedsiębiorstwo emitujące zanieczyszczenia do atmosfery ma obowiązek wykonywania cyklicznych pomiarów kontrolnych. Określają to przepisy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1232 z późn. zm.).
  • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobu ich prezentacji (Dz.U.2008 Nr 215, poz. 1366).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546).

Pomiary emisji prowadzimy m.in. w zakresie:

  • zawartość metali,
  • pyły,
  • zanieczyszczenia gazowe: dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek azotu,
  • substancje organiczne: lotne związki organiczne, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), izocyjaniany,
  • substancje nieorganiczne: amoniak, fluorowodór, chlorowodór.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459